• Mar 23 Mon 2009 12:21
  • 熊貓Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

昨天是超級星光大道第四班的總決賽
Flora覺得方宥心最後一首歌

Flora 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()Flora 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

  • Mar 17 Tue 2009 19:47
  • 章魚Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Mar 16 Mon 2009 12:44


Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

Flora 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

每週五如無特別行程
我家都會準時收看〝超級星光大道〞

Flora 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()